Zapytanie ofertowe – Zakup prasy krawędziowej w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa związanej z unowocześnieniem parku maszynowego i poprawą jakości oferowanego asortymentu”

LEWTECH LEWANDOWSKI SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Ostrowitem, Ostrowite 190, 87-522 Ostrowite realizuje projekt pt. „Zakup prasy krawędziowej w celu poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa związanej z unowocześnieniem parku maszynowego i poprawą jakości oferowanego asortymentu”, na które pozyskała środki finansowe w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ pt. „Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze objętym LSR poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw”.

Projekt objęty grantem współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności Spółki poprzez ulepszenie wykonywanych usług związanych z produkcją elementów maszyn oraz linii technologicznych wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym oraz obniżenie kosztów produkcji wynikających z ograniczenia wydatków obejmujących usługi obce.

W efekcie realizacji projektu nastąpi zakup fabrycznie nowej prasy krawędziowej, co umożliwi rezygnację zlecania gięcia blachy wykorzystywanej do produkcji m. in.: przenośników taśmowych, przenośników ślimakowych, rozdrabniaczy grudek itp. Zakup pozwoli na poprawę konkurencyjności spółki.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych: 215 894,00 zł, w tym środki z Funduszu w postaci grantu w wysokości nie większej niż 100 000,00 zł.

Dokumenty do pobrania: