OGÓLNE WARUNKI UMOWNE

Wersja 06/08/2012


 

I. Postanowienia ogólne

 1. Jesteśmy producentami wyrobów oraz urządzeń dla przemysłu, zwanych dalej zbiorczo „produktami” a także oferujemy wykonanie określonych usług samodzielnie bądź przy współpracy z naszymi partnerami. Przybliżenie profilu naszej działalności znajduje się na stronie www.lewtech.eu.
 2. Nasze oferty dostawy produktów i wykonania usług oparte są na podanych niżej warunkach (dalej nazywanych: „OWU”), o ile nie zawarliśmy z klientem na piśmie innych postanowień.
 3. Niniejsze OWU stosuje się we wszystkich relacjach między nami a klientem dla uregulowania zasad wzajemnej współpracy i stanowią integralną część umowy zawieranej z klientem.
 4. Wszelkie postanowienia zmieniające treść OWU będą dla nas wiążące jedynie wtedy, gdy zostaną potwierdzone przez nas w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Załączone przez nas dokumenty jak i wszelkiego rodzaju ilustracje, prospekty, rysunki, opracowania, informacje na temat wymiarów, mas i parametrów odnoszące się do konkretnych produktów/rozwiązań technologicznych są miarodajne tylko w przybliżeniu z zastrzeżeniem prawa do wprowadzenia zmian technicznych, chyba że określono je jednoznacznie jako wiążące. Zastrzegamy sobie do nich prawa autorskie.
 6. Klient niniejszym godzi się na zapisy niniejszego OWU przy współpracy z nami.

II. Sposoby zawarcia umowy

 1. Podstawowym sposobem zawarcia umowy jest tryb ofertowy, który polega na ustaleniu wszystkich istotnych postanowień umowy na podstawie:

a. oferty składanej przez nas klientowi,
b. zamówienia składanego nam przez klienta,
c. potwierdzenia zamówienia składanego przez nas klientowi.
Złożenie zamówienia przez klienta jest równoznaczne z tym, że klient w pełni akceptuje niniejsze OWU.
2. Innym równoważnym sposobem zawarcia umowy jest podpisanie dokumentu umowy w obecności upoważnionych przedstawicieli obu stron, po ustaleniu wszystkich istotnych elementów wzajemnych świadczeń z obu stron albo też w oparciu o przesłaną przez nas uprzednio ofertę klientowi, która wskazywać będzie podstawowy zakres świadczenia.

III. Terminy spełnienia świadczenia (dostawy produktu lub wykonania usługi)

 1. Termin spełnienia świadczenia (dostawy produktu lub wykonania usługi) wskazany w ofercie jest dla nas wiążący, chyba, że w potwierdzeniu zamówienia przesłanym niezwłocznie do klienta zostanie przez nas wskazany inny najbliższy możliwy do realizacji termin.
 2. Termin do wykonania świadczenia, z uwzględnieniem punktu III.5 poniżej,  rozpocznie swój bieg dopiero wtedy, gdy klient ze swojej strony przekaże wymaganą dla realizacji zamówienia dokumentację techniczną, dopełni wszelkich koniecznych formalności oraz opłaci przewidziane w umowie zaliczki, a wykonanie tych czynności zostanie przez nas  potwierdzone w drodze pisemnej, bądź też e-mailowej lub faksowej.
 3. Termin spełnienia świadczenia uważa się za zachowany, jeżeli najpóźniej w dniu jego upływu powiadomimy klienta w drodze pisemnej, bądź też e-mailowej lub faksowej o gotowości wysłania zamówionego produktu bądź wykonania konkretnej usługi.
 4. W przypadku opóźnienia w spełnieniu świadczenia z naszej strony, klient ma prawo wyznaczyć nam stosowny termin dodatkowy na wykonanie zobowiązania. Termin ten wymaga naszej akceptacji przekazanej klientowi w drodze pisemnej, bądź też e-mailowej lub faksowej. Dopiero gdyby w dodatkowym terminie, zobowiązanie nie zostało  przez nas spełnione, klient ma prawo odstąpić od umowy składając pisemne oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie to wywołuje skutek z chwilą jego otrzymania przez nas.
 5. Termin spełnienia świadczenia ulega przedłużeniu o czas, w którym występowała przeszkoda w jego spełnieniu wynikająca z siły wyższej, działań urzędów, strajku, lokautu, niebezpieczeństwa wojny, awarii lub utrudnień czy to w zakładzie naszego partnera bądź klienta czy to w ruchu drogowym, braków personalnych, uszczuplenia surowców i materiałów produkcyjnych oraz w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności, które nie nastąpiły z naszej winy, były niemożliwe do przewidzenia i które utrudniły w znaczny sposób nam i naszym kooperantom wykonanie świadczenia bądź też całkowicie go uniemożliwiły. Gdyby przeszkoda taka trwała dłużej niż trzy miesiące, obie strony są uprawnione do całkowitego odstąpienia od umowy bądź też w części niewykonanego zobowiązania, przy czym klient uzyskuje to prawo, dopiero po uprzednim wyznaczeniu nam dodatkowego terminu, który podlega naszej akceptacji wyrażonej w drodze pisemnej, bądź też e-mailowej lub faksowej. W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewykonania zobowiązania, chyba że szkoda powstała w wyniku naszego umyślnego działania  bądź jako efekt naszego rażącego niedbalstwa. Przepis punktu V.3 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

IV. Ceny i płatności

 1. Nasza „cena”, o ile nie uzgodniono inaczej, to cena oferowanych przez nas produktów lub usług wskazana w ofercie albo w potwierdzeniu zamówienia (decyduje cena wskazana w dokumencie  z późniejszą datą), powiększona o wartość podatku VAT oraz o wartość kosztów opakowania,  ubezpieczenia, transportu i innych usług dodatkowych potrzebnych w celu wykonania umowy.  Nasza cena skalkulowana w powyższy sposób zostanie uwzględniona na fakturze VAT/fakturach VAT (w przypadku ratalnego sposobu zapłaty) z naszego wystawienia. W przypadku określenia któregokolwiek komponentu ceny w walucie obcej, jego wartość zostanie przeliczona na walutę polską zgodnie z kursem sprzedaży waluty obcej obowiązującym w Alior Bank SA w dacie wystawienia faktury VAT.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej, klient  powinien zapłacić cenę w trzech równych ratach, pierwszą – w terminie 3 dni od dostarczenia klientowi potwierdzenia zamówienia, drugą – w terminie 3 dni od zgłoszenia gotowości do spełnienia świadczenia (gotowości wysłania produktu lub wykonania usługi) i trzecią – w terminie 14 dni od daty wysłania produktu lub wykonania usługi. Każda część zapłaty będzie dokumentowana odrębną fakturą. W przypadku opóźnienia w płatności będziemy upoważnieni do naliczenia za każdy dzień opóźnienia odsetek maksymalnych, określonych ustawowo, których wysokość w dniu podpisania niniejszych OWU odpowiada czterokrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku. Klient zobligowany jest do wskazania adresu e-mail celem dostarczenia mu zeskanowego oryginału faktury; skan faktury nie stanowi przesłania e-faktury w rozumieniu przepisów o VAT, a fakturowanie pomiędzy stronami obowiązuje w formie papierowej. Nieotrzymanie papierowej faktury przed terminem płatności ustalonym powyżej nie rodzi dla klienta prawa do wstrzymania się z zapłatą do czasu otrzymania faktury.
 3. Zapłata powinna następować w walucie wskazanej na fakturze i na nasz rachunek bankowy tamże wskazany.
 4. W przypadku opóźnienia klienta w zapłacie którejkolwiek raty oprócz należnych odsetek zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia roszczeń związanych z powstałą dla nas z tego tytułu szkodą.
 5. Klient nie jest upoważniony, w szczególności w przypadkach wystąpienia wad produktów, ani do wstrzymania płatności, ani do potrącania swych wierzytelności z naszymi wynikającymi z wykonania umowy, chyba że zostały uznane przez nas na piśmie albo zasądzone prawomocnym orzeczeniem Sądu.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ceny w PLN w przypadku znaczącego wzrostu kursu sprzedaży waluty EUR lub innej, w której została wyceniona wartość zamówienia klienta. Przez znaczący wzrost kursy sprzedaży waluty rozumiemy wzrost o 5 %.

V. Przejście ryzyka, odpowiedzialność z tytułu niewykonania/niewłaściwego wykonania umowy

 1. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktu przechodzi na klienta najpóźniej z chwilą wydania produktu klientowi lub w przypadku dostawy produktu za pośrednictwem firmy przewozowej lub spedycyjnej z chwilą wydania towaru przedstawicielowi lub pracownikowi tej firmy. Gdyby dostawa nie została dokonana z przyczyn, które leżą po stronie klienta, przejście ryzyka na klienta następuje w chwili zgłoszenia przez nas lub naszego partnera gotowości do spełnienia świadczenia (gotowości wysłania produktu ). W takim przypadku produkt  gotowy do wysyłki pozostaje w magazynie producenta lub u nas, a klient zgadza się ponieść koszty i ryzyko z tym związane. Termin płatności pomimo nieotrzymania przez klienta produktu nie ulega zmianie.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewykonania zobowiązania, niewłaściwego wykonania zobowiązania, w tym także opóźnienia w jego wykonaniu,    z wyjątkiem będących następstwem naszego zawinionego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa.
 3. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraconych zysków, utracone wartości firmy lub szans rozwoju biznesu, utraconych korzyści lub spodziewanych oszczędności lub strat pośrednich lub wtórnych.
 4. Nasza odpowiedzialność z tytułu wszystkich roszczeń związanych z dostawą produktów lub świadczeniem usług nie może przekroczyć mniejszej z następującej kwot: wartości umowy, wartości szkody rzeczywistej lub sumy posiadanego przez nas ubezpieczenia, pomniejszonego o tzw. franszyzę redukcyjną.
 5. O ile nie zostanie to uzgodnione inaczej w formie pisemnej, nie przejmujemy  żadnej odpowiedzialności z tytułu dostawy produktów lub świadczenia usług wobec innych osób niż klient, z którym została zawarta umowa.

VI. Zastrzeżenie dotyczące własności

 1. Zastrzegamy, że dostarczone przez nas produkty pozostają naszą własnością do chwili uiszczenia całkowitej za nie zapłaty oraz pokrycia wszelkich zobowiązań, zarówno obecnych jak i przyszłych, które przysługują nam lub będą przysługiwać w stosunku do klienta. Klient nie może rozporządzać produktami do chwili przejścia na niego ich własności.
 2. Do czasu zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawartej umowy przysługuje nam prawo zatrzymania oraz wynikające z umowy prawo zastawu w odniesieniu do produktów będących przedmiotem dostawy.

VII. Rozwiązanie umowy, opóźnienie w zapłacie, odstąpienie od umowy i niewypłacalność klienta

 1. Na pisemną prośbę klienta, pozytywnie rozpatrzoną przez nas, dopuszczalne jest rozwiązanie umowy, na warunkach wspólnie ustalonych między stronami.
 2. W przypadku gdyby klient opóźniał się z zapłatą, możemy zażądać jako zabezpieczenie od klienta zwrotu dostarczonego produktu do miejsca przez nas wskazanego bez odstępowania od umowy do czasu uiszczenia przez klienta całkowitej zapłaty za dostarczony produkt/wykonaną usługę. Koszty zwrotu produktu oraz ponownego przekazania produktu po dokonaniu całkowitej zapłaty ponosi klient. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub zniszczenia produktu ciąży na kliencie do momentu potwierdzenia klientowi odbioru produktu we wskazanym przez nas miejscu.
 3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w punkcie VII.2 powyżej, w przypadku opóźnienia w zapłacie ze strony klienta możemy od umowy odstąpić. Odstąpienie wywołuje skutki prawne z chwilą gdy klient otrzyma od nas pisemne oświadczenie w tym przedmiocie. W przypadku odstąpienia przysługuje nam w stosunku do klienta roszczenie o natychmiastowy zwrot dostarczonego produktu. Ponadto przysługuje nam w stosunku do klienta roszczenie pieniężne o naprawienie szkody z tytułu niewykonania zobowiązania, w tym o zwrot poniesionych przez nas kosztów dostawy i odbioru produktu, którego wysokość niezależnie od wysokości poniesionych strat czy kosztów w tego tytułu, będzie nie niższa niż 20% sumy umowy (zamówienia) przeliczonej – w przypadku zamówienia w obcej walucie – na walutę polską według kursu sprzedaży waluty obcej obowiązującego w Alior Bank SA w dacie sporządzenia przez nas oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W przypadku gdyby po zawarciu umowy sytuacja majątkowa klienta pogorszyła się w znaczący sposób, co groziłoby niezrealizowaniem płatności na naszą rzecz lub gdyby klient w ogóle wstrzymał płatności na naszą rzecz, jak również gdyby wszczęte zostało postępowanie układowe lub upadłościowe w stosunku do jego majątku albo też klient znalazł się w fazie likwidacji, będziemy upoważnieni od umowy odstąpić albo uzależnić kontynuację bieżącej dostawy/usługi lub dostawy/usługi planowanej w przyszłości, według naszego wyboru, od wpłacenia zaliczki lub zabezpieczenia zapłaty w inny wskazany przez nas sposób. Punkt VII.3 zd. 3 stosuje się odpowiednio.
 5. W przypadkach, o których mowa w punkcie VI. 4 wszelkie inne zobowiązania klienta wobec nas winny być zapłacone natychmiast, a wszelkie umowy o odroczenie płatności stają się niewiążące.
 6. W przypadku gdyby klient:

a. nie dotrzymywał uzgodnionego terminu odbioru produktów lub usług lub

b. nie spełniał koniecznych warunków do dokonania ich odbioru lub

c. odmawiał przyjęcia jakiejkolwiek części dostawy – będziemy upoważnieni do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie dodatkowego 14. dniowego terminu wyznaczonego przez nas oraz do domagania się od klienta odszkodowania za szkody powstałe na skutek niewykonania zobowiązania z jego strony. Odstąpienie może dotyczyć – według naszego wyboru – albo całej umowy albo tej części umowy, w zakresie której klient nie realizuje swojego zobowiązania albo też również pozostałej, dotychczas niezrealizowanej części umowy.

VIII. Klauzula zmienności cenowej
W przypadku, gdy ze względu na zmianę okoliczności bylibyśmy zmuszeni do ogólnej podwyżki naszych cen na dostarczane produkty lub wykonane usługi lub też gdyby taka sytuacja dotknęła naszego partnera, będziemy upoważnieni do domagania się od klienta dopłaty w granicach wprowadzonej przez nas podwyżki za nierozpoczęte lub będące w trakcie wykonania transakcje albo do odstąpienia od umowy. Klient ze swojej strony, jeśli nie będzie zgadzał się z daną podwyżką, będzie miał prawo do odstąpienia od umowy. Niniejsza klauzula zmienności cenowej nie dotyczy zamówień o czasie realizacji krótszym niż 3 miesiące, chyba, że nasze ceny bądź ceny obowiązujące u naszego partnera wzrosną w tym czasie o więcej niż 10%.

IX. Rękojmia i Gwarancja

 1. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne ani prawne dostarczanych produktów lub wykonanych usług.
 2. Sami nie udzielamy gwarancji na dostarczone produkty. Ewentualnie gwarancji na dostarczone produkty udziela wyłącznie producent – najczęściej nasz parter – według obowiązującej u niego procedury. Dokument gwarancji pochodzący od producenta dostarczamy my albo sam producent wraz z produktem lub z chwilą dostawy produktu, o ile gwarancja dla danego produktu została w ogóle przewidziana. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji roszczeń w ramach gwarancji powinny być rozstrzygane między klientem a gwarantem za naszym pośrednictwem.
 3.  Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi, w tym na prawidłowe działanie wykonanej instalacji. Gwarancja nie obejmuje części ulegających normalnemu zużyciu lub wytarciu ani materiałów eksploatacyjnych takich jak filtry powietrza, oleje, smary, uszczelki, itp.
 4. Nie ponosimy odpowiedzialności w stosunku do klienta w szczególności z tytułu gwarancji jeżeli Wada powstała na skutek:

a. uszkodzeń mechanicznych,
b. niewłaściwej konserwacji systemu, instalacji, materiałów lub urządzeń przez klienta,
c. nie dokonywania obowiązkowych przeglądów przez klienta,
d. napraw dokonywanych nie przez nasz autoryzowany serwis,
e. użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub przekazaną dokumentacją, w tym dokumentacją techniczno-ruchową,
f. wad wynikłych z faktu zaistnienia przypadku Siły Wyższej.
5. Zgłoszenia reklamacyjne przyjmujemy od klienta w dni robocze, tj, dni od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00 z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne):
a. telefonicznie, na numer: 54 270 12 62  przy czym wymaga ono potwierdzenia z naszej strony w formie faksowej lub elektronicznej,
b. faksem, na numer: 54 270 12 62 lub
c. pocztą elektroniczną, na adres: biuro@lewtech.eu.
6. Termin usunięcia wady zostanie ustalony wspólnie przez nas z klientem, przy  uwzględnieniu naszych możliwości technicznych i organizacyjnych, przy czym zobowiązujemy się do zareagowania na zgłoszoną usterkę/wadę w terminie 3 dni roboczych.
7. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego możemy obciążyć klienta kosztami wynikającymi z nieuzasadnionego zgłoszenia, liczonymi w następujący sposób:
a. koszt pracy danego serwisanta x ilość godzin jego pracy w związku z niezasadnym zgłoszeniem x stawka 100 zł netto za roboczogodzinę x ilość wysłanych do klienta serwisantów; za czas pracy uznaje się również czas dojazdu do klienta i powrotu od niego,
b. koszty dojazdu: ilość kilometrów dojazdu do i powrotu od klienta obliczona według najkrótszej trasy obliczona według google.maps x stawka za kilometr wynosząca 2 zł.
8. Zastrzegamy, że jakakolwiek naprawa bądź ingerencja nie dokonana przez nasz autoryzowany serwis w okresie gwarancji skutkuje utratą praw z gwarancji przez klienta.

X. Postanowienia końcowe

 1. Miejscem wykonania zobowiązania jest miejsce wskazane w zamówieniu klienta, a w przypadku braku jego określenia, miejscem tym jest siedziba klienta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów, jest sąd właściwy dla siedziby naszej spółki.
 3. Wszelka korespondencja z klientem jest wysyłana przez nas w sposób określony powyżej albo też w braku określenia – w drodze: faksowej, e-mailowej lub pocztowej na podany przez klienta w zamówieniu numer lub adres. Wszelkie zmiany w tym zakresie, tudzież czasowe zakłócenia w komunikacji wymagają dla swej ważności pisemnego poinformowania nas o ich zaistnieniu. W przeciwnym przypadku wysłana przez nas korespondencja będzie uważana za dostarczoną.
 4. Niniejszy dokument stanowi integralną część umowy zawieranej z klientem, w zakresie w niej nieunormowanym, chyba że w umowie zastrzeżono w sposób wyraźny inaczej.
 5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym dokumencie, znajdą zastosowanie przepisy prawa cywilnego.
 6. Niniejsze OWU przyjęto i podpisano w dniu 06.08.2013r., a także umieszczono na stronie internetowej www.lewtch.eu. Będą one miały zastosowanie do wszelkich umów zawieranych z klientami od daty ich umieszczenia na wskazanej stronie internetowej.